पशुपन्छी-विकास-निर्देशिका

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सेक्स्ड सिमेन खरिद तथा वितरण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ सेक्स्ड सिमेन (Sexed Semen) खरिद तथा वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.PDF 03/07/2019 - 07:29
पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf.pdf 01/30/2019 - 08:59
भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका २०७५.pdf 01/29/2019 - 09:06
ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:33
मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ मिल्क एनालाईजर वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:31
पशु हाटबजार निर्माण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ पशु हाटबजार निर्माण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:30
मत्स्य ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ मत्स्य ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:28
मत्स्य यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ मत्स्य यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५.PDF 01/29/2019 - 08:25
मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५.PDF 01/29/2019 - 08:24
नर्सरी पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ नर्सरी पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:21