शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन सम्बन्धमा ०७७/०७८ 11/29/2020 - 13:06
सहकारी सिक्षा, तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ सहकारी सिक्षा, तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf 11/12/2020 - 11:45
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना- PMAMP- भे.अ.त.प.से.वि.के., झापा ०७७/०७८ pmamp_block-jhapa ilam.pdf 10/09/2020 - 10:52
रसायनिक मल बिक्रेता सम्बन्धमा ०७७/०७८ रसायनिक मल बिक्रेता सम्बन्धमा.pdf 09/28/2020 - 11:28
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगा ०७७/०७८ प्रस्ताव आह्वान-कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगा.pdf 09/17/2020 - 16:57
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुर ०७७/०७८ 09/17/2020 - 16:55
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-भे.अ.त.प.से.वि.के.सुनसरी ०७७/०७८ anudan suchana 2077-भेट सुनसरी.pdf 09/17/2020 - 16:54
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-प.प.त.म.वि.निर्देशनालय-२०७७-०६-०१ ०७७/०७८ 09/17/2020 - 13:50
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-भे.अ.त.प.से.वि.के.धनकुटा २०७७-५-३१ ०७७/०७८ 09/17/2020 - 11:40
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-भे.अ.त.प.से.वि.के-झापा ०७७/०७८ प्रस्ताव आह्वान भेट झापा २०७७।५।३१.pdf 09/16/2020 - 20:50