कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगरको शिलबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना