आर्थिक वर्ष

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- कृषि विकास तर्फ तथा पशुपन्छी विकास तर्फ

यस मन्त्रालयको आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि-२०७६ बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश नं १ अन्तर्गतका इच्छुक सहकारी संस्था/व्यवसायिक फर्म/ कम्पनी/ निजी उद्यमी/ व्यवसायीहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुन आह्वान गरिन्छ ।

सूचना डाउनलोड गर्नुहोस
आवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने राजस्व दाखिला भौचर सम्बन्धि विवरण
आवेदन फारम डाउनलोड
कृषि वस्तु उत्पादन तथा प्रसोधन पुर्वाधार निर्माण सहयोग: स्टार्टअप व्यवसायिक योजना /अवधारणा पत्रको नमुना
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ सहित)

प्रस्ताव आह्वान

प्रस्ताव आह्वान

सूचिकरण सूचना

राजस्व