आर्थिक वर्ष

सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

यस मन्त्रालयको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मिति २०७८/०१/०८ गतेका दिन कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६ को अनुदानग्राही छनौट समितिको निर्णयले देहाय बमोजिमका प्रस्तावहरु मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतिको लागि छनौट भएको र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७(सात) दिन भित्र कुनै गुनासो तथा उजुरी नपरेको हुँदा, छनौट भएका प्रस्तावका आवेदक सहकारी/व्यवसायिक संघ संस्था/फर्म/कम्पनीहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको ७ दिनभित्र आधिकारिक पत्र, संस्थाको छाप, परिचय खुल्ने कागजात, प्रस्ताव अनुसारको डिजाइन इष्टिमेट सहित द्विपक्षीय सम्झौता गर्न आउनु हुनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

डाउनलोड गर्नुहोस