Home
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

यस मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुन गइरहेको प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तल दिइएको लिंकमा गई कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्की कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु हुनेछ ।
https://bit.ly/molmacform
आर्थिक वर्ष

भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश १ को कृषि तर्फ प्रारम्भिक छनौटमा परेका परियोजनाहरुको नामावली

यस मन्त्रालयको आ.व. २०७७/०७८ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मिति २०७७/११/१९ गतेका दिन कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ को अनुदानग्राही छनौट समितिको निर्णयले देहाय बमोजिमका प्रस्तावहरु मूल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतको लागि छनौट भएको हुदाँ, प्रस्तावदाताहरु लाई अनुदानग्राहि छनौट सम्बन्धमा कुनै चित नबुझेमा वा गुनासो भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७(सात) दिन भित्र सार्वजनिक खरिद एन, २०६३ को दफा ४७ र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ को दफा २३ को उपदफा (१) दफामा व्यवस्था भए बमोजिम प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अनुदानग्राही छनौटको सुचना प्रकाशन भएको मिति २०७७/११/१९ बुधबार ।