आर्थिक वर्ष

यस मन्त्रालयद्वारा आ.व.२०७६-७७ मा वितरण गरिएको सम्पूर्ण अनुदानको प्रारम्भिक विवरण