आर्थिक वर्ष

पशुजन्य उत्पादन, विविधिकरण र बजारीकरण कार्यक्रम-प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना