अार्थिक वर्ष

- सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ http://molmac.p1.gov.np/sites/molmac/files/2019-12/notice%20molmac%202076-9-3.pdf क्लिक गर्नुहोस् ।

- "कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६"  डाउनलोड गर्न यहाँ http://molmac.p1.gov.np/node/139 क्लिक गर्नुहोस् ।

- प्रस्ताव आवेदनको ढाँचा डाउनलोड गर्न यहाँ http://molmac.p1.gov.np/sites/molmac/files/2019-12/MOLMAC%20Application%20Form.docx क्लिक गर्नुहोस् ।