शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद निर्देशिका, २०७७.pdf 11/29/2020 - 13:04
कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ कृषि ब्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७_0.pdf 06/05/2020 - 11:47
किविफल खेती विस्तारका लागि अनुदान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ किवीफल खेती विस्तारका लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:02
आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:01
कृषक पाठशाला सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:00
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:58
खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:56
जैविक तथा वानस्पतिक विषादिको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:55
नमूना कृषि फार्म स्थापना तथा सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ नमूना कृषि फार्म स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:52
बाली उपचार शिविर (Plant Clinic) सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ बालि उपचार शिविर (plant clinic) संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:50