पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, बिराटनगरको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना