Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान" (Nov 25 देखि Dec 10, 2022) 
UNITE! Activism to end violence against women and girls!
शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८ ०७८/०७९ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८.pdf 04/11/2022 - 10:53
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ Agriculture Development Program Guidelines-compressed.pdf 11/26/2021 - 14:26
कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ कृषि ब्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७_0.pdf 06/05/2020 - 11:47
बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६_0.pdf 08/08/2019 - 20:19
व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ व्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६_0.pdf 08/08/2019 - 20:09
उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 08/08/2019 - 20:05
व्यवसायिक बंगुर प्रबर्द्धन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ व्यवसायिक बंगुर प्रबर्द्वन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यवधि.pdf 08/08/2019 - 19:56
बाख्राको स्रोत केन्द्र केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ बाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 08/08/2019 - 19:44
गाई/भ‌ैसीको स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ गाई भैंसी श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविवि २०७६_0.pdf 08/08/2019 - 19:32
सेक्स्ड सिमेन खरिद तथा वितरण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ सेक्स्ड सिमेन (Sexed Semen) खरिद तथा वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.PDF 03/07/2019 - 07:29