Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान" (Nov 25 देखि Dec 10, 2022) 
UNITE! Activism to end violence against women and girls!
नीति ऐन नियमावली दस्तावेज
केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९ केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९.pdf
केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९ केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९.pdf
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८_0.pdf
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान(पहिलो संशोधन) नियमावली, 2078 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान(पहिलो संशोधन) नियमावली, 2078.pdf
प्रदेश_कृषि_व्यवसाय_प्रवर्द्धन_अनुदान_नियमावली_२०७८_राजपत्र प्रदेश_कृषि_व्यवसाय_प्रवर्द्धन_अनुदान_नियमावली_२०७८_राजपत्र_.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७८ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७८.pdf
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७ प्रदेश_कृषि_व्यवसाय_प्रवर्द्धन_अनुदान_ऐन_२०७७.....राजपत्र.pdf
सहकारी संघ संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ sahakari mapdanda 2078_compressed.pdf
कटहरी फलफुल तथा थोक बजार सञ्चालन नियमावली, २०७७(पहिलो संशोधन सहित) कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार संचालन नियमावली,२०७७ (पहिलो संशोधन समेत).pdf
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ प्रदेश_सहकारी_ऐन_२०७६.pdf