विवरण फायल/File

स्टार्टअप व्यवसायिक योजना /अवधारणा पत्रको नमुना -कृषि वस्तु उत्पादन तथा प्रसोधन पुर्वाधार निर्माण सहयोग -  

Startup Business Plan

आ.व. २०७७-७८ मा मन्त्रालय र मातहत निकायहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्नेहरुको विवरण

अनुदान विवरण २०७७ - ०७८

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ सहित)

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ समेत).pdf

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६
summary of annual report.pdf
All anudan program detail compiled.pdf
  • अनुदानका लागि आवेदन दिँदा निम्न ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस् । 
MOLMAC Application Form.docx