शिर्षक: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७८
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 09/21/2021 - 15:45 ०७८/०७९ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७८
शिर्षक: प्रदेश प्रमुख नव प्रर्वतन कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका आवेदकहरुको अन्तिम नामावाली
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Mon, 09/20/2021 - 11:28 ०७८/०७९ प्रदेश प्रमुख नव प्रर्वतन कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका आवेदकहरुको अन्तिम नामावाली
शिर्षक: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना(दोश्रो पटक)- भेट.अस्पताल त.प.से.वि.केन्द्र, मोरङ
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 09/17/2021 - 11:28 ०७८/०७९ प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना(दोश्रो पटक)- भेट.अस्पताल त.प.से.वि.केन्द्र, मोरङ
शिर्षक: प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 09/16/2021 - 11:00 ०७८/०७९ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७
शिर्षक: Agri Business Incubation Program सम्बन्धी सूचना
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 09/15/2021 - 14:45 ०७८/०७९ Agri Business Incubation Program सम्बन्धी सूचना
शिर्षक: ब्लक कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)- भेट. अस्पताल त.प.से.वि.केन्द्र, धनकुटा(तेह्रथुम जिल्लाका लागि)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 09/08/2021 - 11:10 ०७८/०७९ ब्लक कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)- भेट. अस्पताल त.प.से.वि.केन्द्र, धनकुटा(तेह्रथुम जिल्लाका लागि)
शिर्षक: निजामती सेवा दिवस सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Mon, 09/06/2021 - 16:37 ०७८/०७९ निजामती सेवा दिवस सम्बन्धमा
शिर्षक: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 08/25/2021 - 13:53 ०७८/०७९ प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु
शिर्षक: प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-भेट.अस्पताल.त.प.से.वि.के-झापा
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Sat, 08/21/2021 - 16:20 ०७८/०७९ प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-भेट.अस्पताल.त.प.से.वि.के-झापा
शिर्षक: बाख्राको ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना- भेट.अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 08/18/2021 - 14:55 ०७८/०७९ बाख्राको ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना- भेट.अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर