शिर्षक: ब.उ.शि.नं. ३१२००००२३ खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१३, २११-२०७८ मंसिर
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 12/23/2021 - 13:37 ०७८/०७९ ब.उ.शि.नं. ३१२००००२३ खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१३, २११-२०७८ मंसिर
शिर्षक: ब.उ.शि.नं. ३१२०००११३ खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१३, २११-२०७८ मंसिर
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 12/23/2021 - 13:37 ०७७/०७८ ब.उ.शि.नं. ३१२०००११३ खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१३, २११-२०७८ मंसिर
शिर्षक: ब.उ.शि.नं. ३१२०००११४ खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१३, २११-२०७८ मंसिर
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 12/23/2021 - 13:33 ०७८/०७९ ब.उ.शि.नं. ३१२०००११४ खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१३, २११-२०७८ मंसिर
शिर्षक: सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. १ संग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 12/15/2021 - 21:59 ०७८/०७९ सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. १ संग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म)
शिर्षक: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- भेट.अस्पताल त.प.से.वि.केन्द्र, मोरङ
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 12/08/2021 - 15:43 ०७८/०७९ प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- भेट.अस्पताल त.प.से.वि.केन्द्र, मोरङ
शिर्षक: पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- भेट.अ.त.प.से.वि.केन्द्र, धनकुटा
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Mon, 12/06/2021 - 11:07 ०७८/०७९ पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- भेट.अ.त.प.से.वि.केन्द्र, धनकुटा
शिर्षक: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 11/26/2021 - 14:26 ०७८/०७९ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
शिर्षक: परिपत्र सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 11/18/2021 - 12:02 ०७८/०७९ परिपत्र सम्बन्धमा
शिर्षक: क्षतिको विवरण संकलन सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 10/22/2021 - 15:58 ०७८/०७९ क्षतिको विवरण संकलन सम्बन्धमा
शिर्षक: लेखापरीक्षण नीति तथा कार्यतालिका सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 10/08/2021 - 14:58 ०७८/०७९ लेखापरीक्षण नीति तथा कार्यतालिका सम्बन्धमा