Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन" 
अनुदानग्राही विवरण(आ.व. २०७७-७८)
शिर्षक: आ.व. २०७८ - ७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 08/04/2022 - 10:50 ०७९/०८० आ.व. २०७८ - ७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण
शिर्षक: 079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 07/26/2022 - 11:46 ०७७/०७८ 079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)
शिर्षक: प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 05/25/2022 - 16:37 ०७८/०७९ प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)
शिर्षक: प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (भे.अ.त.प.से.वि. केन्द्र धनकुटा)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 04/26/2022 - 10:14 ०७८/०७९ प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (भे.अ.त.प.से.वि. केन्द्र धनकुटा)
शिर्षक: स्वत् प्रकाशन ( Proactive Disclours)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Sun, 04/24/2022 - 15:20 ०७८/०७९ स्वत् प्रकाशन ( Proactive Disclours)
शिर्षक: प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावाली तथा संझौता गर्न आउने सूचना (स्टर्ट अप)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 04/22/2022 - 15:06 ०७९/०८० प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावाली तथा संझौता गर्न आउने सूचना (स्टर्ट अप)
शिर्षक: प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावाली तथा संझौता गर्न आउने सूचना (ढुवानि साधन)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 04/22/2022 - 15:05 ०७८/०७९ प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावाली तथा संझौता गर्न आउने सूचना (ढुवानि साधन)
शिर्षक: अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना (भे.अ.प.से.वि. केन्द्र,झापा)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 04/20/2022 - 13:57 ०७८/०७९ अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना (भे.अ.प.से.वि. केन्द्र,झापा)
शिर्षक: अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना (भे.अ.प.से.वि. केन्द्र, सम्पर्क कार्यालय तेह्थुम))
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 04/20/2022 - 11:28 ०७८/०७९ अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना (भे.अ.प.से.वि. केन्द्र, सम्पर्क कार्यालय तेह्थुम))
शिर्षक: अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना (भे.अ.प.से.वि. केन्द्र,सम्पर्क कार्यालय इलाम))
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 04/20/2022 - 11:27 ०७८/०७९ अनुदानग्राही छनौट गरिएको आसयको सूचना (भे.अ.प.से.वि. केन्द्र,सम्पर्क कार्यालय इलाम))